รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          หมายเหตุ        
  • พิจารณาเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 (2016) เท่านั้น
  • คิดค่าความต่อเนื่องของบทความเฉพาะปี 2557-2559 เท่านั้น
    (ไม่รวมความต่อเนื่องในประกาศปี 2551-2556)