Search Result of "transformational leadership"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจ ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารของหัวหน้าที่ส่งผลต่อความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ผู้เขียน:Imgวาธินี สมานันตกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPinkanok Wongpinpech

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการโครงการที่มีผลต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขันของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ผู้เขียน:Imgภิรชา แป้นประหยัด

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับสิทธิสตรีและบทบาทของสตรีในการเป็นผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงของข้าราชการทหารกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1

ผู้เขียน:Imgรัตติกรณ์ อวยพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Quality Management Journal

หัวเรื่อง:The Effects of Transformational and Transactional Leadership on Quality Improvement

Img

ที่มา:36 th Annual Meeting of the Decision Sciences Institute

หัวเรื่อง:QUALITY PRACTICES IN AN EMERGING ECONOMY THAILAND

Img

ที่มา:International Journal & Production Management

หัวเรื่อง:Leadership and quality management practices in Thailand

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู้ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมเสี่ยงของพยาบาล

ผู้เขียน:Imgปฏิมากร ยุติธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพวงเพชร สุรัตนกวีกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำเน้นการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์การ: กรณีศึกษาสวนสัตว์ดุสิต

ผู้เขียน:Imgพรพิรุณ คุณีพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกาญจนา ชุมศรี

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการร่วม:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์, ImgRangsan Maneelek

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผู้เขียน:ImgSonthaya JINDAMOOK

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของลักษณะงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหารที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพนักงานหญิง การประปานครหลวง

ผู้เขียน:Imgเขมภัส เขมะรังษี

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชาเอก:ImgVinich Getkham

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิต และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ผู้เขียน:ImgYuparin LIMSUWAN

ประธานกรรมการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คำดี

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgพณิชา ปรีชา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12