Search Result of "sustainability"

About 101 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารเดิม:กรณีศึกษาอาคารมหาวิทยาลัยภาครัฐ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, อาจารย์, Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, อาจารย์, Imgดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, อาจารย์, Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, อาจารย์, Imgนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, อาจารย์, Imgนางสาวทัศวรรณ ปีคุณ, Imgดร.พิทักษ์ ปักษานนท์, Imgผศ.ดร.ปรียาพร โกษา, Imgพุทธิพงษ์ สัตลา, Imgสมฤทธิ์ ลาภชิตาภรณ์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความยั่งยืนของชุมชนผ่านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

Img
Img
Img
123456