Search Result of "safety"

About 247 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์หาปริมาณสินค้าคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์, Imgดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุริยน เปรมปราโมทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, อาจารย์, Imgดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, อาจารย์, ImgDr.Goran Arangelovski, Imgน.ส.สุธาสินี อินตุ้ย, Imgนางสาวพนารัตน์ ขำวงฆ้อง, Imgนายจิตรกร ประสมศรี, Imgนายจิรวุฒิ แสนเมือง, Imgนายเจษฎา เฟื่องอักษร, Imgนายชิโนรส ทองธรรมชาติ, Imgนายนันทนิษฎ์ วงศ์วัฒนา, Imgนายมนตรี จินากุลวิพัฒน์, Imgนายเมฆ เมฆขาว, Imgนายรัฐธรรม อิสโรฬาร, Imgนายสมประสงค์ มีศิริ, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญโพธิ์, Imgรศ.ดร.นพดล เพียรเวช

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การหาปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยในระบบการผลิตสองขั้น (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...