Search Result of "project management"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย กปิลกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย ดอนเจดีย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาคร ชินวงค์, Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, Imgนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการโครงการในอุตสาหกรรมรถยนตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โครงงานจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาสภาวการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img

งานวิจัย

การเชื่อมโยงทางกลยุทธ์ในกลุ่มของโครงการ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgD. Milosevic, ImgR. Shankar

แหล่งทุน:Portland State University

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img