Search Result of "duck"

About 203 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่สัตว์ปีกต่างชนิดในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุธิษา มาเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายสมพร ปุ่นโก๋

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเลือดเป็ดเพื่อการบริโภค (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารีย์ อินทร์นวล, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทไทยรุ่งกิจ ไวท์ ดั๊ก จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของอะฟลาทอกซินต่อการผลผลิตและการตกค้างในเป็ดไข่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด(กำแพงแสน) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
12345678910...