Search Result of "dogs"

About 511 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของสุนัขเลี้ยงในการเป็นตัวกักโรคชิคุนกุนยาและไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดและไม่มีการระบาดของไวรัสที่นำโดยยุงในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิLพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Img

งานวิจัย

การศึกษาชนิดของเชื้อ Ehrlichia spp. และสายพันธุ์ของเชื้อ E. canis ที่เป็นสาเหตุให้เกิดรอยโรคในลูกตาในสุนัข (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgเกพลี แสง-ชูโต

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินและกำหนดค่ามาตรฐานของระดับปริมาณไขมันในร่างกายสุนัขพันธ์ไทยหรือพันทางในจังหวัดชลบุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธรรมาพร พิจิตราศิลป์

แหล่งทุน:รายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัยโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะโรคไตสำหรับสุนัขในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

Img
12345678910...