Search Result of "Trust"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)