Search Result of "Taxation"

About 22 results
Img

งานวิจัย

A deterministic model for optimal scrapping decisions under taxation and inflation (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An Extended Asset Replacement Model: Impacts of Taxation, Inflation and Technological Advancement on Optimal Asset Duration

ผู้แต่ง:ImgDr.Nattawoot Koowattanatianchai, Lecturer, ImgMichael B. Charles,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

a deterministic model for optimal scrapping decisions under taxation and inflation

ผู้แต่ง:ImgDr.Nattawoot Koowattanatianchai, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และการคมนาคม, นโยบายการหมุนเวียนสินทรัพย์ , การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์, นโยบายสาธารณะ, ตราสารอนุพันธ์, ทางเลือกจริง (Real options)

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A mixed methods approach to studying asset replacement decisions

ผู้แต่ง:ImgDr.Nattawoot Koowattanatianchai, Lecturer, ImgMichael B. Charles,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อการให้บริการข้อมูลทางด้านภาษีอากรของสำนักงานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

12