Search Result of "Taxation"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

A deterministic model for optimal scrapping decisions under taxation and inflation (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการเรียนรู้และกลไกการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนของเกษตรกร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)