Search Result of "Supply Chain Management"

About 30 results
Img

งานวิจัย

การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีการลดความร้อนหลังการเก็บเกี่ยวพริกเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานในระบบเกษตรแปลงใหญ่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, อาจารย์, Imgดร.จุมพล วรสายัณห์, อาจารย์, Imgดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, Imgดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, อาจารย์, Imgนางสาวสุนิดา อัศวสืบสกุล

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, อาจารย์, Imgนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองเพื่อการตัดสินใจสำหรับการจัดการโซ่อุปทานยางพารา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่า ในเขตจังหวัดสกลนคร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายบริหารการวิจัยฯ สู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12