Search Result of "Service Quality"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวัดคุณภาพการบริการของร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนกวรรณ บัญชาดิฐ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของสื่อโฆษณาอินเตอร์แอ๊กทีฟที่มีผลการตัดสินใจของผู้บริโภค (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (34)