Search Result of "SMEs"

About 79 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ประเทศไทย : ภาคตะวันออก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพัสกร องอาจ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการแรงงานต่างด้าวสำหรับ SME ภาคการผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.สุวรรธนนา เทพจิต

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

โครงการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SMEs บนแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (ภาคกลาง) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูริวัจน์ เดชอุ่ม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา SMEs สู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ต่อ SMEs ไทย: วิเคราะห์ผ่านแบบจำลองคำนซรดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์SMEsสู่ตลาดโลก(Global Reach) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, อาจารย์, Imgนางสาวพิศมัย ศรีชาเยช, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประเด็นปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตจังหวัดสกลนคร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1234