Search Result of "SME"

About 125 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตเยื่อฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรมขนาดหย่อม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญศรี อคิวรรณาพัฒน์, Imgนายชัยรัตน์ ดุยลพัชร์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของแรงงานต่างด้าวที่มีต่อผู้ประกอบการ SME (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567