Search Result of "SET"

About 87 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาพคล่องของ SET50 Index Options (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไถจานแบบมีชุดปรับแรงฉุดลากสำหรับการปลูกอ้อย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

เซตขอบในปริภูมิโครงสร้างไบมินิมอลชนิดเบต้า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัทราวดี ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ทฤษฎี Fuzzy set ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางกายภาพ และทางเคมี (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นโยบายการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ลักษณะหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการละเมิดความสัมพันธ์ของราคา SET50 Index Options (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

12345