Search Result of "Residues"

About 401 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกระดาษปราศจากเคมีจากเศษเหลือชีวมวลจากปาล์มน้ำมัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบาดวิทยาของการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถานส่งเสริมการวิจัย และศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ (WHO Collaborating Centre for AMR Prevention & Containment)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนสดส่งออกและการป้องกัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิชกานต์ สิทธิสังข์, Imgนายเจริญ ขุนพรม

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

งานวิจัย

มูลค่าเพิ่มขึ้นของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยผลิตกาซชีวภาพ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...