Search Result of "Product"

About 2765 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์พริกป่นเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศุภกาญจน์ พรหมราช

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยในการสกัดต่อสมบัติของสารสกัดจากฝางและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความปลอดภัยในอาหารของผลิตภัณฑ์ปูเค็ม(Neoepisesarma mederi) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเนาวพันธ์ หนูจุ้ย

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (GABA)จากรำข้าวเพื่อใช้เสริมในผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...