Search Result of "New Product Development"

About 13 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDragan Milosevic, ImgPerasit Patanakul

แหล่งทุน:Portland State University

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอัจฉรา ปทุมนากุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รวิสสาข์ สุชาโต, อาจารย์, Imgอาจารย์ ปวิณ รุจิเกียรติกำจร

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img
Img

งานวิจัย

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การได้มาของแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ประกอบการรายย่อย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระบบ Lean ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

กลยุทธ์โครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพยากรณ์เทคโนโลยีโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบนขอบเขต (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgLane Inman, ImgTimothy R. Anderson

แหล่งทุน:Portland State University

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)