Search Result of "Media Sector"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การปรับตัวเมื่อสภาพแวดล้อมธุรกิจเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์และสื่อสาร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเงินภาคเอกชน, การเงินภาคสถาบันการเงิน, การเงินภาคสาธารณะ

Resume