Search Result of "Institutional Investor"

About 12 results
Img
Img

งานวิจัย

การรับรู้ของนักลงทุนสถาบันต่อประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน: กรณีศึกษากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้แนวความคิด "Creativity's Value and Innovation" (2017)

ผลงาน:นักลงทุนสถาบันกับการตกแต่งกำไรผ่านการสร้างรายการธุรกิจ:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นักวิจัย: Imgศิริพรรณ ศุภรทวี Imgดร.สุชาดา เจียมสกุล, อาจารย์

Doner:สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Img

ที่มา:เงินรายได้ภาควิชาการเงิน

หัวเรื่อง:การรับรู้ของนักลงทุนสถาบันต่อประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน: กรณีศึกษากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Review of Finance and Banking

หัวเรื่อง:การรับรู้ของนักลงทุนสถาบันต่อประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน กรณีศึกษากลุ่มอสังหาริมทรัพย์

Img

ที่มา:International Finance anad Banking Conference FIBA XI

หัวเรื่อง:การรับรู้ของนักลงทุนสถาบันต่อประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน: กรณีศึกษากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไทย

Img

Researcher

ดร. สุชาดา เจียมสกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีและการเงิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเงินภาคเอกชน, การเงินภาคสถาบันการเงิน, การเงินภาคสาธารณะ

Resume