Search Result of "Financial Performance"

About 10 results
Img
Img

งานวิจัย

Impact of CSR on Financial Performance and Employee Commitment (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงสร้างเงินทุนและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอุษา วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img