Search Result of "Faculty of Business administration"

About 7646 results
Img
Img

งานวิจัย

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของสื่อโฆษณาอินเตอร์แอ๊กทีฟที่มีผลการตัดสินใจของผู้บริโภค (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (38)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบัญชีสืบสวน กรณีศึกษา ABC University (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพันธิภา ศรีนามเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ Usability Test ในงานตรวจสอบภายใน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรพรรณ เรืองผกา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (10)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระบบ Lean ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...