Search Result of "Customer Relationship Management"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบจัดการการส่งเสริมการขายเห็ดและดูแลลูกค้าด้วยระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กรณีศึกษา: กลุ่มปลูกเห็ดในจังหวัดนครปฐม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, Imgวินัย บุญคง

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพเพาะเห็ดแบบยั่งยืน (2016)

หัวหน้าโครงการ:ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, Imgดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, อาจารย์, Imgชวโรจน์ ใจสิน, Imgณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, Imgเปรมารัช วิลาลัย, Imgวินัย บุญคง, Imgสุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา, Imgอริสรา ธานีรณานนท์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา