Search Result of "AEC"

About 64 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในตลาด AEC (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอัจฉรา ปทุมนากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับตัวของธุรกิจนำเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
1234