Search Result of "AEC"

About 213 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในตลาด AEC (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอัจฉรา ปทุมนากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

โครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2558 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัทธนันท์ ปลอดภัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, อาจารย์, Imgนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนิตยา งามแดน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูวาเดช โหราเรือง, อาจารย์, Imgนางสาวอภิญญา ถิระโชติกุล, อาจารย์, Imgนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับตัวของธุรกิจนำเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

“ผู้ด้อยโอกาสใหม่” จากครอบครัวแรงงานข้ามชาติ: ผลกระทบจาก AEC (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชัยณรงค์ ศรีรักษ์

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...