Search Result of "ไพรีทรอยด์"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของไพรีทรอยด์ต่อความผิดปกติของยีนควบคุมการพัฒนาการของลูกกบ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมวิชาการเกษตร และ มหาวิทยาลัยศิลปกร

Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร และ มหาวิทยาลัยศิลปกร

หัวเรื่อง:ผลของไพรีทรอยด์ต่อความผิดปกติของยีนควบคุมการพัฒนาการของลูกกบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว อโนชา เผ่าชูศักดิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การตรวจสอบทางชีวเคมีเพื่อศึกษากลไกการดื้อยาไพรีทรอยด์ของยุงลายในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การตรวจสอบทางชีวเคมีเพื่อศึกษากลไกการดื้อยาไพรีทรอยด์ของยุงลายในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
12