Search Result of "แบคทีเรีย"

About 2314 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มแบคทีเรียที่มีความสามารถในการลดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชที่พร้อมใช้ในเชิงพาณิชย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์

แหล่งทุน:กลุ่มสารอันตราย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียและยีสต์ในระหว่างการหมักกากมันสำปะหลัง

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียและยีสต์ในระหว่างการหมักกากมันสำปะหลัง

Img
Img
Img
12345678910...