Search Result of "เภสัชวิทยา"

About 226 results
Img

ที่มา:วารสารเภสัชวิทยา

หัวเรื่อง:การทดสอบความเป็นพิษเบื้องต้นของสารสกัดกึ่งหยาบในการต้านเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) และเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลมะม่วงหิมพานต์: การประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลมะม่วงหิมพานต์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตะวันออก (ผ่านมหาวิทยาลัยบูรพา)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาซัลฟาไตรเมทโธพริม และ ซัลฟาออร์เมทโธพริม ในกุ้งก้ามกราม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติชาย หนุนภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาง นภสร กู้สุจริต, Imgนายอรรณพ อิ่มศิลป์, Imgอ.น.สพ. ชัยกฤต สินธุสิงห์, Imgอ.สพ.ญ. ศรัญญา พัวพลเทพ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษายาต้านจุลชีพในกุ้งก้ามกราม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติชาย หนุนภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวมาลินี ลิ้มโภคา, ศาสตราจารย์, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาย อรรณพ อิ่มศิลป์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาถึงคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารพิษฟูซารินอนเอ็กซ์และเมตาบอไลทืในเป็ดและไก่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของฟูซารินอน-เอ็กซ์ในหนูทดลอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgProf. Dr. Susumu Kumagai, ImgProf.Dr. Mayumi Ishizuka

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...