Search Result of "อาหารปลอดภัย"

About 166 results
Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออาหารปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

หัวเรื่อง:การใช้รังสีในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

Img

ที่มา:เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออาหารปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

หัวเรื่อง:การใช้รังสีในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครือข่าย Q อาสา มุ่งสู่การผลิตพืชอาหารปลอดภัย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, Imgนายสามารถ เศรษฐวิทยา

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัย (2010)

หัวหน้าโครงการ:นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจินตนา เทียมทิพร, Imgนางสาวเสาวนีย์ เกตุบำรุงพร, Imgนางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Img

งานวิจัย

การประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัยของผุ้กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2553 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน:การประยุกต์ใช้นิวเครียเทคนิค

หัวเรื่อง:ผลการเสริมกวาวเครือขาวในอาหารต่อระดับฮอร์ดโมน Testosterone และ Cortisol ของสุกรเพศผู้

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดทดสอบ PCR สำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับตรวจหา Escherichia coli และ Salmonella spp. ในปฏิกิริยาเดียว สำหรับการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครือข่าย Q อาสา มุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, Imgนายสามารถ เศรษฐวิทยา, Imgนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

123456789