Search Result of "ยาต้านจุลชีพ"

About 90 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การดื้อยาต้านจุลชีพในฟาร์มสุกร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgประมวลชัย เกตุขาว

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345