Search Result of "ภาพลักษณ์"

About 200 results
Img

ที่มา:การวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์ในทำเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง และภาษาสื่อของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์ในทำเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง และภาษาสื่อของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "การวิเคราะห์วัจนลีลา: ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา"

หัวเรื่อง:กลวิธีทางภาษาในวัจนกรรมการเสียดสีเพื่อสร้างความตลกขบขันของไทย

Img
Img

งานวิจัย

โครงการคนจิสด้ามุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ( GISTDA Promise ) ของ สทอภ. (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิเคราะห์วัจนลีลา:ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:คำกริยาส่วนตัวและคำกริยาสาธารณะในภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ยุทธศาสตร์การปรับภาพลักษณ์ของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:องค์กรเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย

12345678910