Search Result of "ภาพลักษณ์"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ภาพลักษณ์ของนิสิตผู้รับทุนคณะศึกษาศาสตร์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางธีรดา รุจิกัณห

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ จังหวัดสมุทรสงคราม (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.อนันตกูล อินทรผดุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.อนันตกูล อินทรผดุง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ภาพลักษณ์จากการประชาสัมพันธ์ต่อองค์กร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสื่อสารภาพลักษณ์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ สู่การครองใจของผู้บริโภค (2015)

หัวหน้าโครงการ: นายเบญจพล วงษ์วรวัฒนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเบญจพล วงษ์วรวัฒนา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12