Search Result of "ภาพลักษณ์"

About 187 results
Img

ที่มา:การวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์ในทำเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง และภาษาสื่อของไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์ในทำเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง และภาษาสื่อของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "การวิเคราะห์วัจนลีลา: ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา"

หัวเรื่อง:กลวิธีทางภาษาในวัจนกรรมการเสียดสีเพื่อสร้างความตลกขบขันของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิเคราะห์วัจนลีลา:ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:คำกริยาส่วนตัวและคำกริยาสาธารณะในภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910