Search Result of "พฤติกรรมผู้บริโภค"

About 117 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซีย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมผู้บริโภคในการต่อต้านสินค้าที่ขายในดิสเคาน์สโตร์ กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgกาญจนาภา ฝักใฝ่ขวัญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมะม่วงน้ำดอกไม้ปลอดสารเคมีในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกาญจนา มิ่งโมฬี

ประธานกรรมการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมผู้บริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคในเขตกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:ImgNatchaphon SUNGKAMONKONGKIJ

ประธานกรรมการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการรณรงค์พัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2552

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123456