Search Result of "พฤติกรรมผู้บริโภค"

About 117 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซีย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การใช้แบบจำลองเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคกุ้งพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการรณรงค์พัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2552

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมผู้บริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคในเขตกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมะม่วงน้ำดอกไม้ปลอดสารเคมีในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกาญจนา มิ่งโมฬี

ประธานกรรมการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมผู้บริโภคในการต่อต้านสินค้าที่ขายในดิสเคาน์สโตร์ กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgกาญจนาภา ฝักใฝ่ขวัญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

123456