Search Result of "ปลานิล"

About 555 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ Bacillus AQBS01 ในการป้องกันโรค Streptococcosis ในปลานิล (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสาเหตุของโรคติดเชื้อในปลานิล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย, Imgจันทรพร อินชู, Imgณัฐวดี มนต์อ่อน, Imgดนุเดช เจียจันทร์พงษ์

แหล่งทุน:ฟาร์มปลาเอกชน บริษัท เอ็มเอสดี ประเทศไทย จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเลี้ยงปลา

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความคุ้มค่าในการผลิตตามมาตรฐานการเลี้ยงปลานิลที่ดีในพื้นที่ภาคกลางตอนบน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมและปลานิลที่ปลอดภัยในสภาวะไข้หวัดนกระบาด (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ GAP ร่วมกับสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทลายโจรในการผลิตปลานิลในพื้นที่ภาคกลางตอนบน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

12345678910...