Search Result of "บัญชีบริหาร"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับแนวคิด Flipped Classroom สำหรับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีบริหาร ชั้นปีที่ 1 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบัญชีหนี้สินหมุนเวียนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางณัฐินี ชุติมันตพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img