Search Result of "บัญชีครัวเรือน"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการเรียนรู้และกลไกการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนของเกษตรกร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img