Search Result of "ความยั่งยืน"

About 382 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนชอนน้อย (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การประเมินความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนชุมชน

ผู้แต่ง:ImgDr.Visit Limsombunchai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8: พืชสวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

หัวเรื่อง:การสำรวจพันธุ์ ระบบการผลิตและการตลาดมะละกอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

Img

ที่มา:สถานีพลังงานชุมชน เติมเต็มความยั่งยืนของพลังงานไทย ใน BOI Fair 2011

หัวเรื่อง:Biochar: สร้างพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน คืนความสมบูรณ์ให้ดิน

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแบบจำลองเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่และเชิงช่วงเวลา และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.นลินธร พิลาแหวน, Imgน.ส.อาภรณ์ ทองเสงี่ยม

แหล่งทุน:ใช้งบประมาณร่วมหลายส่วน ได้แก่ งบสนันสนุนจากเงินรายได้ภาควิชา ทุนอุดหนุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานของคณะวนศาสตร์ ทุนพัฒนางานวิจัยทางด้านการสำรวจระยะไกล และงบส่วนตัว

Img
Img
12345678910...