Search Result of "ความยั่งยืน"

About 355 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนชอนน้อย (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การประเมินความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนชุมชน

ผู้แต่ง:ImgDr.Visit Limsombunchai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8: พืชสวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

หัวเรื่อง:การสำรวจพันธุ์ ระบบการผลิตและการตลาดมะละกอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

Img

ที่มา:สถานีพลังงานชุมชน เติมเต็มความยั่งยืนของพลังงานไทย ใน BOI Fair 2011

หัวเรื่อง:Biochar: สร้างพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน คืนความสมบูรณ์ให้ดิน

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารเดิม:กรณีศึกษาอาคารมหาวิทยาลัยภาครัฐ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...