Search Result of "ความยั่งยืน"

About 116 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนชอนน้อย (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนางสาวบัวบาง ยะอูป, Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส, Imgนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, อาจารย์, Imgนางสาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอำพร แจ่มผล, อาจารย์, Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, อาจารย์, Imgนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, อาจารย์, Imgนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, อาจารย์, Imgดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, อาจารย์, Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, อาจารย์, Imgนางสาวทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, Imgคุณพินิจ กริญญธัญกิจ, Imgคุณพิมพิ์นิภา เพ็งช่าง, Imgคุณสุวรรณา เผ่ากุ่ม

แหล่งทุน:ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารเดิม:กรณีศึกษาอาคารมหาวิทยาลัยภาครัฐ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456