Search Result of "ความคาดหวัง"

About 249 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินทุนพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความรู้และความคาดหวังต่อโทรทัศน์ดิจิตอลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:นายประทีป รูปเหมาะดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgนายประทีป รูปเหมาะดี

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

“คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชนตามความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล” (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวัลลภา จันทรดี, อาจารย์, Imgดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์, Imgนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, Imgดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุดอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 3)และงบประมาณเงินรายได้ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หมวดงบอุดหนุนวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของชาวต่างชาติที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
12345678910...