Search Result of "ความคาดหวัง"

About 243 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

ความรู้และความคาดหวังต่อโทรทัศน์ดิจิตอลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินทุนพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสมรรถนะของครูปฐมวัย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจุไรพร รอดเชื้อ

แหล่งทุน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...