Search Result of "ความคาดหวัง"

About 258 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
12345678910...