Search Result of "คลัสเตอร์"

About 32 results
Img
Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:การออกแบบดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชน คลัสเตอร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดสกลนคร- มุกดาหาร-นครพนม)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมและการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเข้าสู่คลัสเตอร์มะม่วงของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเข้าสู่คลัสเตอร์มะม่วงของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศาสตร์เกษตร คณะเกษตร์ บางเขน

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเสร็จในการเข้าสู่คลัสเตอร์มะม่วงของเครือข่าย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การบริหารคุณภาพงานวิจัยคลัสเตอร์เกษตรและอาหารระหว่าง 9 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ ปี 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

Img

ที่มา:อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (พื้นฐาน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศูนย์วิทยาการกล้วยไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย โปรยชัย กล้าขยัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษศาสตร์การพัฒนาและวางแผน, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา , เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาองค์กร, การควบรวมกิจการ

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Tourism and Hospitality Management, Architecture and Heritage Management, Cultural Landscape

Resume

Img

Researcher

ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Human-Computer Interactions, E-Commerce, Quantitative Studies, SEM

Resume

12