Search Result of "การสะสม"

About 516 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสะสมคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของสารสกัดกระเจี๊ยบเขียวต่อการสะสมไขมันในเซลล์ตับ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มโลหะผสมนิกเกิล-ไทเทเนียม โดยเทคนิคการสะสมทางไฟฟ้าแบบร่วม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์, Imgดร.เสมอแข จงธรรมานุรักษ์, Imgแสงธรรม ศรีโกมล

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...