Search Result of "การท่องเที่ยว"

About 1426 results
Img
Img
Img

ที่มา:กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำข้อมูลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในอาเซียนเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปัทมา จันทร์เจริญสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 8 ภาษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปัทมา จันทร์เจริญสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและร่างมาตรฐานอาชีพของพ่อครัว/แม่ครัว ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว และหัวหน้า พ่อครัว/แม่ครัว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, Imgนายเจริญพร เพ็ชรกิจ, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร. บรรณโสภิษฐ์ เมฆวิชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร. บรรณโสภิษฐ์ เมฆวิชัย

แหล่งทุน:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย อายุระหว่าง 60-89 ปี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, Imgนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

หัวเรื่อง:แนวคิดธุรกิจ การลงทุนและผลตอบแทน ของผู้ประกอบการให้บริการที่พักด้วยบ้านดิน เขตพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12345678910...