Search Result of "การตกค้าง"

About 378 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการหาสารอินทรีย์ตกค้างต้องห้ามในตัวอย่างชีวภาพ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การป้องกันสารตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชในดิน และอ้อย (อ้อยปลูก) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบสารตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดโดยการใช้ Gas Chromatography-Mass Spectrometry (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบสารตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดโดยการใช้ Gas Chromatography-Mass Spectrometry (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตกค้างของยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชินภัตต์ เพชรแก้ว, Imgธนกฤต ความสุข, Imgเบญจวรรณ สายสวาท, Imgประภาศรี สิริสร้างถาวร, Imgสมจิต ปาวรีย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...