โครงการวิจัยคณะบริหารธุรกิจ บางเขน ปี 2018

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

38

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 4 0 0
2018 การศึกษาหลักการของแนวคิดแบบลีนและเครื่องมือของลีนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจค้าปลีก หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 โครงการวิจัยการนำแนวคิดแบบลีนในธุรกิจค้าปลีก หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2018 การศึกษาสินค้าสำหรับผู้บริโภค กรณีศึกษาสภาพตลาดในประเทศไทย หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรองผลิตภัณฑ์และการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านสื่อเครือข่ายทางสังคม หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2018 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของการรับรู้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ในรูปแบบบรรจุซองที่จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 ประเทศจีน และประเทศไทยในบริบทของการพัฒนาทางสังคม และการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างประชากรจากอิทธิพลของแนวคิดเส้นทางสายไหม หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของแบรนด์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อห้องพักอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2018 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 201820172016 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2018 วิจัยและพัฒนามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการกิจการไฟฟ้า หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การออกแบบระบบโลจิสติกส์เพื่อธุรกิจบริการด้านอาหาร : มาตรฐานและหลักคิด ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 1 0 0
2018 แบบแผนของกำไรอยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจจริงหรือ? หลักฐานจากอันดับเครดิต หัวหน้าฯ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2018 Thai Educational Reforms: The Role of Technology and Service in Educating the Next Generation หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 อิทธิพลของการรับรู้การให้บริการต่อความต้องการบอกปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น Z ในธุรกิจการให้บริการอาหาร หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศที่เกิดจากการรับรู้และภาพลักษณ์ประเทศที่เกิดจากความรู้สึกต่อการตอบสนองของลูกค้า หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 ผลกระทบจากเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของการใช้ข้อมูลต่อกลยุทธทางการตลาดธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่นสาวโสดในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 ผลกระทบทางด้านอันดับเครดิตของการเพิ่มขึ้นและลดลงของกำไรอย่างต่อเนื่อง หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 ความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีและความพึงพอใจในกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริการมิวสิคสตรีมมิ่ง หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2018 โครงการคนจิสด้ามุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ( GISTDA Promise ) ของ สทอภ. หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)