โครงการวิจัยคณะบริหารธุรกิจ บางเขน ปี 2017

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 2 0 0
2017 การได้มาของแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ประกอบการรายย่อย หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 Earnings management and the seasoned equity offerings in an emerging market: Evidence from Thailand หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 คุณลักษณะในรูปแบบการโพสเฟสบุค ผ่านโมเดลลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารแบบปากต่อปาก กรณีศีกษา: เฟสบุคทีมฟุตบอลสโมสรโปลิศเทโร หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การศึกษากระบวนซ้อนของการเป็นนานาชาติระหว่างองค์การ หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การรับรู้ของนิสิตในความปลอดภัยของสายการบิน หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 The Impacts of Collaboration, Information Technology and Supply Chain Integration on Logistics Performance in Electrical Appliances and Electronics Industry หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การปฏิบัติการด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมและผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(SMEs) อย่างยั่งยืนในกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (NPSD) หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 ความเชื่อมโยงของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน5 ประเทศ หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20172016 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2017 ความยั่งยืนและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารเกษตร:กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสร้างคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์เกษตรเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของประชากรไทยและประเมินผลกระทบของการมี 3G ต่อเศรษฐกิจไทย ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 แบบจำลองคุณภาพทางการบัญชีเพื่อตรวจสอบการตกแต่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทย หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 4 14 0 0
2017 Tests of the Ohlson Model in Thailand: A Fractional Cointegration Approach หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2017 ความสัมพันธ์ทางธุุรกิจในฐานะการทำงานร่วมกันระหว่างความรู้/อำนาจของตัวเองและผู้อื่น หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 แผนการตลาดสำหรับเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 3 0 0
2017 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2017 การเพิ่มขึ้นการกำไรอย่างต่อเนื่อง: วิจารณญาณทางการบริหารหรือผลงานของการบริหาร หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 ภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2017 Sustainable Development and Firm Performance: Evidence from Thailand หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2017 ทัศนคติ การยอมรับ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อ หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 1 4 0 0
2017 ตลาดกำหนดราคาโมเมนตัมของกำไรถูกต้องหรือไม่? หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2017 ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายโอนความรู้และการบริหารต้นทุนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 0 0 0 0
2017 ความสัมพันธ์ที่แบบโค้งระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการดำเนินงานทางการเงิน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 0 0 0
2017 โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าของฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า ประจำปี 2560 หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรณีศึกษาเทคโนโลยีชาวบ้าน (Frugal Innovation) หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสำรวจความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคต่อสินค้าเครื่องสำอางจากธรรมชาติที่ผลิตโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทกระเป๋า หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทรองเท้า หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการสำรวจและประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ สทอภ. หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)