โครงการวิจัยภาควิชาเภสัชวิทยา ปี 2018

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2018 การบรรจุยาและการปลดปล่อยยาจากวัสดุสังเคราะห์ทางชีวการแพทย์ หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 โครงการการใช้เทคนิค loop-mediated isothermal amplification biosensor technique ในการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า หัวหน้าฯ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 การศึกษาผลกระทบของ Fusarium toxin Deoxynivalenol (DON) ต่อมนุษย์และสุกรโดยเทคนิคทางรังสี หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาการกระจายตัวของ 99mTc-DON ในสัตว์ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีแกมมาแบบสามมิติ หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาความเป็นพิษระดับเซลล์ของ Deoxynivalenol ในมนุษย์และสุกร ผู้ประสานงานฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การกำหนดขนาดยาและเภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอกซาซินและมาร์โบฟลอกซาซินในเต่าตนุ (Chelonia mydas) และเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)