ผลงานคณะบริหารธุรกิจ บางเขน ปี 2018

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Conceptual Framework of Implementing Business Strategy for the NPD Process", Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER) , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 116-123
2018 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย", Review of Integrative Business & Economics Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ s1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 330-337
Publish Year National Journal 1
2018 exเบญจรัตน์ ไชยมั่นคง, inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exมยุขพันธ์ุ ไชยมงคล, "An Integrative Model of Customer Engagement Process: The Empirical Evidence of Large Commercial Banks in Thailand", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 27, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 9-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2018 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, อาจารย์, "การศึกษาแนวคิดปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้กลิ่นบำบัด", 24th EBES Conference, 10 - 12 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Application of Lean Management for Thai Retailing Businesses", 24th Eurasia Business and Economics Society (EBES) CONFERENCE , 10 - 12 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exณัฐ ศรีธีระวิศาล, inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, "An Evolution of Sustainable Supply Chain Management: Overview and trends moving forward", The 3rd International Conference on Digital Arts, Media and Technology, 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2018, เชียงราย ราชอาณาจักรไทย
2018 exTeerapol Suevaja, inดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี, อาจารย์, "Passenger Satisfaction with Full Service Network Carriers and Low Cost Carriers in Thai Domestic Airline Market", 8th International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism (2018), 30 มกราคม 2018, Sapporo ญี่ปุ่น
2018 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, "The impact of motivation, information and crisis towards Thailand’s destination image", International Symposium on Economics and Social Science 2018 , 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2018, ญี่ปุ่น
2018 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, อาจารย์, "The Influences of Facebook’s Posts and Customer Centric Model as a Mediator on members’ intention to purchase: A Case Study of The Thai Premier League Football Club’s Facebook Page", 24th EBES CONFERENCE -BANGKOK, 10 - 12 มกราคม 2018
2018 inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, "Sustainable Development through Knowledge Management and Human Resource Management: A Thai Case Study", 2018 7th International Conference on Industrial Technology and Management, 7 - 9 มีนาคม 2018, อ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 3
2018 exอัญชลี มนูญผล, inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, "การสร้างมูลค่าผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบวงปิดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561, 22 กุมภาพันธ์ 2018, ขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย
2018 inดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, อาจารย์, "Earnings management and seasoned equity offerings in an emerging market: Evidence from Thailand", The 56th Kasetsart University Annual Conference, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, อาจารย์, "อิทธิพลของการโพสเฟสบุคและแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแปรส่งผ่านที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารแบบบอกต่อ กรณีศีกษา: เฟสบุคของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีค", การประชุมทางวิชาการ ครั้งทืี่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=28]

แสดงความคิดเห็น

(0)