ผลงานคณะบริหารธุรกิจ บางเขน ปี 2017

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

70

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของคณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2017 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, อาจารย์, "ความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชีวภาพของผู้บริโภค", Kasetsart Journal of Social Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017
2017 exวชิร คูณทวีเทพ, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, อาจารย์, "ผลกระทบของเศรษฐกิจไทยต่อโอกาสในการเกิดความเสี่ยงต่องบกำไรขาดทุนในกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 401-412
2017 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exนายชวาธิป จินดาวิจักษ์, inดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, exProf. Pekka Kess, exDr. Achmad Nizar Hidayanto, "Key Elements for Achieving An Enterprise’s Performance in the Areas of Sustainability", International Journal of Management and Enterprise Development, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 275-290
2017 inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, exAssociate Professor Dr.Aicha Sekhari, exProfessor Yacine Ouzrout, "Classification and Trends in Knowledge Research on Supply Chain Management and Product Lifecycle Management", European Journal of Scientific Research, ปีที่ 146, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017
2017 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The application of lean practices on new product development processes", International Journal of Business and Globalisation, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 217-232
2017 inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, อาจารย์, "Corporate Social Responsibility Disclosure—Choices of Report and Its Determinants: Empirical Evidence from Firms Listed on the Stock Exchange of Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 156-162
Publish Year National Journal 12
2017 exร.ต.อ.นิธิ ปิยะพันธุ์, inนางทองฟู ศิริวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, "ความพึงพอใจในการทำงานและบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล", วารสารพยาบาลตำรวจ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
2017 exรัชนู ทองทั่ว, inดร.ธิดาพร ศุภภากร, อาจารย์, inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์, "การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านการอ่านของเด็กผ่านหนังสือปฐมวัย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 751-765
2017 exChanakiat Samarnbutra, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, อาจารย์, "Factors Affecting the Success of Supply Chain Integration and the Logistics Performances for Companies in the Automotive Parts Manufacturing Industry in Thailand", วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 1-35
2017 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, อาจารย์, "โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยความสอดคล้องทางภาพลักษณ์ กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ติดตามเฟสบุคธนาคารไทยชั้นนำ", วารสารสมาคมนักวิจัย , ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 256-265
2017 exธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม", วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 14, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 38-52
2017 exยุทธนา แซ่เตียว, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการบริหารผลงานต่อทัศนคติในการประเมินผลและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน", BU ACADEMIC REVIEW, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 101-114
2017 inดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อผลตอบแทนส่วนเกินและผลประกอบการเชิงการเงิน: การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-14
2017 exนพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์ , inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพการบริการและกรอบการศึกษาเชิงประจักษ์", วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 25-37
2017 exพวงพรภัสสร์ วิริยะ, inดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์, inดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดเพื่อสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในประเทศไทย", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 67-80
2017 inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, อาจารย์, "การศึกษากระบวนการเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนของเกษตรกร", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 61-69
2017 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจตลาดเพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ “สลัดถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 1885-1901
2017 exวิมลรัตน์ มาศวิรุฬห์, inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การยอมรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร", บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ , ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2017, หน้า 90-102

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 24
2017 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modeling the social and cultural environment of the international logistics", 2017 Annual Conference of the Emerging Markets Conference Board, 5 - 7 มกราคม 2017, Delhi สาธารณรัฐอินเดีย
2017 inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, inดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย, อาจารย์, "Strategic Directions: Thai Rubber Processing SMEs", 2017 The 5th International Conference on Information Technology and Science, 25 - 27 มิถุนายน 2017, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 exPaweena Suebsombut, exAssociate Professor Dr.Aicha Sekhari, exDr.Pradorn Sureepong, inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, exProfessor Dr.Abdelaziz Bouras, "The using of bibliometric analysis to classify trends and future directions on “Smart Farm”", International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2017, 1 - 4 มีนาคม 2017, เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
2017 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Marketing Channel Structures of Thailand’s Agriculture Products", The 7th International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (IIBA2017), 9 - 14 เมษายน 2017, ไมแอมี ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, อาจารย์, "a deterministic model for optimal scrapping decisions under taxation and inflation", the 2nd International Business Conference & Workshop , 4 - 6 เมษายน 2017, โอซาก้า ญี่ปุ่น
2017 inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Marketing for Thai SMEs and Those Newcomers", INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE , 9 - 14 เมษายน 2017, ไมอามี่ ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2017 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "Corporate Brand Personality and Implementation", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, 9 - 14 เมษายน 2017, ไมอามี่ ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, อาจารย์, "การตลาดเชิงเหตุการณ์สำหรับธุรกิจที่มีทรัพยากรจำกัดในทางปฏิบัติ", the Universal Academic Cluster International Spring Conferences, 2017, 9 - 14 เมษายน 2017, เกียวโต โอซาก้า ญี่ปุ่น
2017 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Entering Thai Market: The Plan for Amazon Prime", INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE 2017, 9 - 14 เมษายน 2017, Miami ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2017 inนางณัฐกันย์ ชินนรานันทน์, อาจารย์, "พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมของผู้บริโภคคนไทย:ทบทวนวรรณกรรม", The 3rd International Business Conference & Workshop' that held on 1-3 May, 2017, 2 - 3 พฤษภาคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยการรับรู้คุณค่าของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำเร็จรูปของเด็กในประเทศไทย", “Business, Economics, Social Sciences & Humanities”-BESSH-2017, 22 - 23 พฤษภาคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, exSupakorn Sathitthepbancha, inนางดาวรุ่ง ไอยเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmorn Aree, "An Examinating Key Success Factors of Caf? Amazon in Thailand", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, 9 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2017, ไมอามี่ ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2017 exนพพร รัตนผลิน, inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Sources of Uncertainty in Supply Chain Ecosystem of Very Small Power Producers in Thailand", The 5th Annual National Conference on Business and Accounting, 27 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 ex์Napatsaporn Niyawanont, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, อาจารย์, "STRUCTURAL EQUATION MODELING OF FACTORS AFFECTING OF USAGE OF SOCIAL COMMERCE FOR ONLINE SHOP ENTREPRENEURS", CHRONICLE OF THE NEVILLE WADIA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND RESEARCH, 20 - 21 มกราคม 2017, สาธารณรัฐอินเดีย
2017 exNarissara Kitipat, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, อาจารย์, "Collaboration of Information and Innovation Sharing among SMEs in Thailand", Proceedings of the Eighth International conference on Information, 17 - 19 พฤษภาคม 2017
2017 exProfessor Gilad Livne, exProfessor Joanne Horton , inนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, อาจารย์, "Consecutive Earnings Increases: Managerial Discretion or Managerial Performance?", the 40th Annual Congress of the European Accounting Association, 10 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2017, วาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน
2017 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A conceptual framework of implementing business strategy for the NPD process", SIBR 2017 CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, 6 - 7 กรกฎาคม 2017, โอซากา ญี่ปุ่น
2017 exAssociate Professor Yuthana Sethapramote, Ph.D., inดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, อาจารย์, exAnucha Kaewju, "Stock Market Integration and Portfolio Diversifications in the ASEAN Economic Community (AEC)", The 92nd Annual Conference, Western Economic Association International (WEAI), 25 - 29 มิถุนายน 2017, San Diego อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "ขนาดของบริษัทที่ใหญ่จะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้ดีกว่าหรือไม่", International conference on technology management, 9 - 11 สิงหาคม 2017, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2017 inนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, อาจารย์, exรศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล, "Do Markets Accurately Price Earnings Momentum?", 57th the Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand (AFAANZ) Conference , 2 - 5 กรกฎาคม 2017
2017 exผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช, inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, อาจารย์, "ความสัมพันธ์แบบโค้งระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการดำเนินงานทางการเงิน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย", 2017 International Symposium on Business and Management - Fall Session (ISBM-Fall 2017) , 5 - 7 กันยายน 2017, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, อาจารย์, inดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, อาจารย์, "Sustainable Development and Firm Performance: Evidence from Thailand", International Conference on Economics and Business Research (ICEBR), 29 - 30 ตุลาคม 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น
2017 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย", SIBR 2017 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economic Research : Advancing Knowledge from Interdisciplinary Perspectives, 6 - 7 กรกฎาคม 2017, Osaka ญี่ปุ่น
2017 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Evaluation of Food Safety Strategy in Thailand: knowledge of Pig Farmers", 2017International Symposium on Economics and Social Science-Summer Session (ISESS- Summer 2017) , 25 สิงหาคม 2017, Sapporo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 46
2017 exสุภัททิยา หล้าคำมี, inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, "การศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exสรรค์ จี้เพ็ชร์, inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, "การนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 มาประยุกต์ใช้กับฟาร์มเกษตรขนาดเล็ก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 inดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์, exผศ.ดร.ภูษณิศา เตชะเถกิง , exอ.วชิราภรณ์ บุญประดับ, "A Case Study of the Difference between Intrapreneurand Entrepreneur in Jewelry Industry", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exหาญณรงค์ ประดิษฐ์กุลเจริญ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , 3 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exนางสาววลัยพร เกษตรสุวรรณ, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อลดหย่อนภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ”", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exพงศกร ยรรยงพาณิชย์, inดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, อาจารย์, inดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, อาจารย์, "การตกแต่งกำไรกับวิกฤตการณ์ทางการเมือง", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exณัฐพงศ์ เล็กเลิศสุนทร, inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การประกอบกิจการเพื่อสังคมของธุรกิจครอบครัวและผลการดำเนินงานด้านการเงิน", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exชวลิต ยิ้มประเสริฐ, inดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์, "การสนับสนุนของผู้ปฏิบัติงานอาชีพเพื่อเป้าหมายของกลุ่ม: กรณีการสนับสนุนอาหารไทยเพื่อรับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก", อการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 inดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, อาจารย์, exAssociate Professor Yuthana Sethapramote, Ph.D., "Tests of the Ohlson Model in Thailand: A Fractional Cointegration Approach", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11, 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exปรวรรณ ช่วยสงเคราะห์, inดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exเศรษฐปกรณ์ ถิรายุนนท์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, อาจารย์, "คุณภาพในการให้บริการระบบโปรแกรมคิว ซิสเต็ม ของเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exพัฒนฉัตร หทัยพันธลักษณ์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ตะแกรงสเตนเลสขนาดใหญ่", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหาารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exนายที่รัก เรืองศิริไพศาล, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ทุนทางปัญญากับโอกาสในการลงทุน หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 28 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exนายบดินทร์ มหาวงศ์, inนายไพบูลย์ ผจงวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100", การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมในงานวิจัยด้านธุรกิจในยุค 4.0", 29 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exนริศรา อยู่จรรยา, inดร.สุชาดา เจียมสกุล, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", WMS Management Research National Conference #6, 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exศิริพรรณ ศุภรทวี, inดร.สุชาดา เจียมสกุล, อาจารย์, "นักลงทุนสถาบันกับการตกแต่งกำไรผ่านการสร้างรายการธุรกิจ:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", WMS MANAGEMENT RESEARCH NATIONAL CONFERENCE #6, 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exนันทนัช ทองสุพรรณ, inดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาตินวัตกรรมในงานวิจัยด้านธุรกิจในยุค 4.0, 20 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exศิลป์วจี สุขสงวน, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการออกหุ้นปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ Accounting Research Forum , 29 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exนันทนา วงศ์ชุติโรจน์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการตัดสินใจเลือกนำเสนองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)", การประชุมวิชาการระดับชาติ Accounting Research Forum , 29 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exณัฐทิณี สุขเกษม, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ Accounting Research Forum , 29 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exนัฏพงศ์ แสงทอง, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคท้องเสียในสุกรของเกษตรกรในประเทศกัมพูชา", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exวีณา แซ่บ่าง, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์“สลัดถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exสุพัตราวดี สถานเดิม, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า ในสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (สทน.)", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exพรสุดา มัชฌิมา, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ ๖ , 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exนิธิกาญจน์ พุฒิพุฒชาติ , inดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการวิเคราะห์องค์กรด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศกรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพฯ", การประชุมวิชาการทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ ครั้งที่ 1, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exนายนพปฎล ลอยแก้ว, inดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย กับความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพการทำงาน:บริษัทเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล", การประชุมวิชาการทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติครั้งที่ 1, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ์, inดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, อาจารย์, "การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องการวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0, 27 มิถุนายน 2017, อำเภอเมือง นครปฐม ราชอาณาจักรไทย
2017 exกรกนก คุณเดชานนท์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล", การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exไศลภิน ภ่พงศ์พันธ์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติ การยอมรับ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายในร้าน AIIZ ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exพิทวัส วิทูรกิตติกลุ, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้การส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exวิมลสิริ ราษฎร์ศิริ, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exนันทิภา จีนเกิด, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้า Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exสดใส พลสังข์, ex สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exสุพรรษา กลิ่นศรีสุข, inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, อาจารย์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อของกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : อาหารพร้อมรับประทานร้านค้าปลีก 7-11", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exวรท เอกคุณากูล, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคเครื่องปริ้นท์สามมิติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9, 29 - 30 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exจิรเมธ เถียรสุทธิกุล, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ PROMPTPAY", การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9, 29 - 30 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exอัครนรินทร์ สีลานนท์, inดร.พรเทพ รัตนตรัยภพ, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าทุนทางปัญญาและการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญากับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครังที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exอภิศักดิ์ สงเคราะห์, inดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี, อาจารย์, "อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากเชิงอิเล็กทรอนิกส์ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าและความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ยุโรปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 28 พฤษภาคม 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exปานกมล ชะฎิล, inดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล, อาจารย์, exทองฟู ศิริวงศ, "การประเมินปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะในองค์การรัฐวิสาหกิจไทย: กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exจีรพรรณ รตางศุ, inดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล, อาจารย์, "ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าและการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคที่มีผลต่อทัศนคติในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exณัฐสินี ใจแก้ว, inนางทองฟู ศิริวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล, อาจารย์, "อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อผลการปฏิบัติงาน และความแตกต่างของเจนเนอเรชั่น กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exณัฐพงศ์ ใหม่รัตนกุล, inดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล, อาจารย์, "ปัจจัยในการนำระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้ามาใช้ในธุรกิจกำจัดแมลง", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exเอกอนันต์ เชาว์ชัยพัฒน์, inดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล, อาจารย์, exรพีพร รุ้งสีทอง, "ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษา จังหวัด บุรีรัมย์", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exปกรณ์ บุญตัน, inดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล, อาจารย์, exรพีพร รุ้งสีทอง, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 exพิมพ์ชนก นุชสุภาพ, inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, อาจารย์, "นวัตกรรมอย่างประหยัดสำหรับสังคมที่ยั่งยืนในกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า", การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 24 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=28]

แสดงความคิดเห็น

(0)