ผลงานคณะบริหารธุรกิจ บางเขน ปี 2018

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Conceptual Framework of Implementing Business Strategy for the NPD Process", Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER) , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 116-123
2018 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย", Review of Integrative Business & Economics Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ s1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 330-337

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, อาจารย์, "การศึกษาแนวคิดปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้กลิ่นบำบัด", 24th EBES Conference, 10 - 12 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=28]

แสดงความคิดเห็น

(0)