ผลงานภาควิชาเภสัชวิทยา ปี 2017

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเภสัชวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเภสัชวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 18
2017 exนางสาวสาวิณี อุปนันท์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf Mario Giorgi, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An overview of the toxicology and toxicokinetics of fusarenon-X, a type B trichothecene mycotoxin", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 79, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 6-13
2017 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf Mario Giorgi, exสุพรรณิกา หาญตระกูล, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of marbofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siaensis) after intravenous and intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 57-61
2017 exMario Giorgi, exดร.สาวิณี อุปนันท์, exHK. Lee, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exR. Rychshanova, exC. Vullo, exV. Faillace, exF. Laus, "Pharmacokinetic profiles of the active metamizole metabolites in healthy horses", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40 , ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 165-171
2017 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exProf. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Disposition of a long-acting oxytetracycline formulation in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis)", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 206-209
2017 exนางสาวนิษฐ์วรัทย์ รื่นณรงค์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, อาจารย์, exProf Mario Giorgi, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis): a pilot study", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 200-202
2017 exJantapan K., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKumagai, S., inดร.อุสุมา เจิมนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inhibitory Effects of Thai Essential Oils on Potentially Aflatoxigenic Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavus", Biocontrol Science, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 31-40
2017 exKraisiri Khidkhan, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential human health risk from consumption of metallic elements-contaminated benthic mollusks from Don Hoi Lot sandbar, Thailand", Science of the Total Environment, ปีที่ 584, ฉบับที่ -, เมษายน 2017, หน้า 1239-1247
2017 exHokuto Nakata, exShouta M.M. Nakayama, exBalazs Oroszlany, exYoshinori Ikenaka, exHazuki Mizukawa, exKazuyuki Tanaka, exTsunehito Harunari, exTsutomu Tanikawa, exWageh Sobhy Daewish, exYared B. Yohannes, inนางอักษร แสงเทียนชัย, อาจารย์, exMayumi Ishizuka, "Monitoring Lead (Pb) Pollution and Identifying Pb Pollution Sources in Japan Using Stable Pb Isotope Analysis with Kidneys of Wild Rats", International Journal of Environmental Research and Public Health, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 1-13
2017 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, อาจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, อาจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hexavalent chromium adsorption from aqueous solution using carbon nano-onions (CNOs)", Chemosphere, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 184, ตุลาคม 2017, หน้า 1168-1174
2017 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJana Hajslova, exMario GiorgiI, exSusumu Kumagai, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Occurrence and Health Risk of Patulin and Pyrethroids in Fruit Juices Consumed in Bangkok, Thailand", Journal of Food Protection, ปีที่ 80, ฉบับที่ 9, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1415-1421
2017 exProf. V. De Vito, exProf. M. Salvadori, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. H. Owen, exProf. R. Rychshanova, exProf. M. Giorgi, "Pharmacokinetic/pharmacodynamic evaluation of grapiprant in a carrageenan-induced inflammatory pain model in the rabbit", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2017, หน้า 468-475
2017 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exJีutamas Phakam, exSasiprapa Choochuay, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "Toxicological evaluation of low dietary aflatoxin b1 concentrations on performance and residues in laying ducks", Livestock Research for Rural Development, ปีที่ 29, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 207--
2017 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf.M Giorgi, exProf. P.L. Toutain, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, อาจารย์, exWannapat, N, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, "Sulfadimethoxine in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii): an attempt to estimate the withdrawal time by a population pharmacokinetic approach", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2017, หน้า 476-485
2017 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exLebkowska-Wieruszewska, B, exDe Vito, V., exOwen, H., exGiorgi, M., "Pharmacokinetics of grapiprant, a selective EP4 prostaglandin PGE2 receptor antagonist, after 2 mg/kg oral and i.v. administrations in cats", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2017 - มกราคม 2018, หน้า 11-15
2017 exDe Vito Virginia, exHelen Owen, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exMario Giorgi, "Natural Substances as New Potential Strategies for the Treatment of Leishmaniosis in Dogs", American Journal of Animal and Veterinary Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 169-175
2017 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOwen, H., exGiorgi, M., "Fate and tissue depletion of nivalenol in ducks", Japanese Journal of Veterinary Research, ปีที่ 65, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017 - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 185-192
2017 exSomruethai Channasanon, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exSurapol Chantaweroad, exPassakorn Tesavibul, exSiriporn Tanodekaew1, "Gentamicin Released from Porous Scaffolds Fabricated by Stereolithography", Journal of Healthcare Engineering, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 9547896, สิงหาคม 2017, หน้า 1-8
2017 exBortey-Sam, N, exIkenaka, Y, exAkoto, O, exNakayama, SMM, exAsante, KA, exBaidoo, E, exObirikorang, C, inนางอักษร แสงเทียนชัย, อาจารย์, exIsoda, N, exNimako, C, exMizukawa, H, exIshizuka, M, "Oxidative stress and respiratory symptoms due to human exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Kumasi, Ghana", ENVIRONMENTAL POLLUTION, ปีที่ 228, ฉบับที่ -, กันยายน 2017, หน้า 311-320
Publish Year National Journal 1
2017 exศศิประภา ชูช่วย, inนายประกรณ์ จาละ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินบี 1 ในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยไม่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง", Journal of science and technology Mahasarakham University, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 1-6

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเภสัชวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.จตุพร หนูสุด, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ค่าโลหิตวิทยาในแมวที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อไวรัสลิวคีเมียแมว", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 21 - 24 มิถุนายน 2017, นครปฐม ราชอาณาจักรไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=05]

แสดงความคิดเห็น

(0)