ผลงานภาควิชาเภสัชวิทยา ปี 2018

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเภสัชวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเภสัชวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2018 exLebkowska-Wieruszewska, B., exKim, T.W., exChea, B., exOwen, H., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., "Pharmacokinetic profiles of the two major active metabolites of metamizole (dipyrone) in cats following three different routes of administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, หน้า 334-339
2018 exDe Vito, V., exOwen, H., exMarzoni, M., exKim, T.W., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., "Pharmacokinetics of tapentadol in laying hens and its residues in eggs after multiple oral dose administration", British Poultry Science, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 128-133
2018 exNuangmek, A, exRojanasthien, S, exChotinun, S, exYamsakul, P, exTadee, P, exThamlikitkul, V, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exPatchanee, P, "Antimicrobial Resistance in ESBL-Producing Escherichia coli Isolated from Layer and Pig Farms in Thailand", ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, ปีที่ 46, มีนาคม 2018
2018 exBortey-Sam, N, exIkenaka, Y, exAkoto, O, exNakayama, SMM, exMarfo, JT, inนางอักษร แสงเทียนชัย, อาจารย์, exMizukawa, H, exIshizuka, M, "Sex and site differences in urinary excretion of conjugated pyrene metabolites in the West African Shorthorn cattle", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, ปีที่ 80, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 375-381
2018 exLogrieco, A.F., exMiller, J.D., exEskola, M., exKrska, R., exAyalew, A., exBandyopadhyay, R., exBattilani, P., exBhatnagar, D., exChulze, S., exDe Saeger, S., exLi, P., exPerrone, G., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exRahayu, E.S., exShephard, G.S., exStepman, F., exZhang, H., exLeslie, J.F., "The mycotox charter: Increasing awareness of, and concerted action for, minimizing mycotoxin exposure worldwide", Toxins, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเภสัชวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=05]

แสดงความคิดเห็น

(0)