งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2018

5

SCI

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2018

22

Scopus

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2018

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2018

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversitybiological controlbiomassCassavachitosanClimate changediversitydogecologyEthanolfood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriamaizemangomechanical propertiesNatural RubberNIRoptimizationPCRproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcanetissue culturewater qualityyieldกล้วยกล้วยไม้การจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการเติบโตการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชุมชนเชื้อราฐานข้อมูลตัวเร่งปฏิกิริยาถั่วเหลืองแบคทีเรียไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันโปรตีนผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลจิสติกส์โลหะหนักเศรษฐกิจพอเพียงสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหญ้าแฝกอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอล

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 1017
 • บทความ: 52
 • ประชุมวิชาการ: 2
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 3

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 262
 • บทความ: 9
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 1

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 24
 • บทความ: 4
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 57
 • บทความ: 3
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 0
 • บทความ: 0
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View