ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

accounting and tax profitsAccounting educationand Accounting Standard.Automotive industryBig DataBig Data analyticsBudget achievabilityBudgetary SlackCapital StructureConditional-CAPMcorporate governancecorporate social responsibilitycorporate social responsibility disclosureCSR in Thailanddiscretionary accrualsEarningsEarnings ManagementEarnings MomentumEarnings Persistenceearnings qualityFinancial MeasurementsFinancial PerformanceFirm FundamentalsFirm PerformanceFirm Valuefood and beverage industryFractional CointegrationfraudFraud TriangleFTAIFRS for SMEsInsurance sectorInternational Education Standard 2 (IES2)International Education Standard 3 (IES3)InvestmentIT AuditMAIMarkov-Switching ModelNew product developmentOpportunityOwnership StructurePhilippinesPressureProfessional accountingProfessional skillsProperty development sectorRationalizationreal activities manipulationreport choiceResidual incomeRights Issuingseasoned equity offeringsSET 100SET100 INDEXstandard deviationStock Exchange of ThailandSustainable DevelopmentTarget costingTarget priceTAS 16tax complexityTFRS for SMEsThai Accountantthe Ohlson ModelTobin’s QUsability TestingValuation Premiumsกระบวนการการเรียนรู้การเงินการตรวจสอบกิจการการบัญชีการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวังความพึงพอใจบริษัทจดทะเบียนบัญชีบัญชี ภาษีอากร การจัดการทั่วไปบัญชีการเงิน บัญชีการเงิน และตรวจสอบบัญชีบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนบัญชีบริหาร บัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบัญชีภาครัฐประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนผลการดำเนินงานผู้ตรวจสอบกิจการภาษีสรรพสามิตภาษีอากรมูลค่าของกิจการยุทธ์ศาสตร์ระบบERPระบบบริหารระบบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fbussrw@kps.ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5355 ext 1524

ดร. พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: fbuspwl@ku.ac.th

Tel.: 02-9428777#1511


Persons (ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 21 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 13 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 138 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 95 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 16 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)