ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

accounting and tax profitsAccounting educationand Accounting Standard.Automotive industryBudget AchievabilityBudgetary SlackCapital StructureConditional-CAPMCorporate GovernanceCorporate social responsibilitycorporate social responsibility disclosureCSR in Thailanddiscretionary accrualsEarningsEarnings ManagementEarnings MomentumEarnings Persistenceearnings qualityFinancial MeasurementsFinancial PerformanceFirm FundamentalsFirm performanceFirm Valuefood and beverage industryFractional CointegrationfraudFraud TriangleFree Trade AreaFTAHuman Computer InteractionIFRSIFRS for SMEsIncremental InformationInformation ContentInformation technology auditingInformation technology controlInformation technology riskInsurance sectorinteractionInternational Education Standard 2 (IES2)International Education Standard 3 (IES3)inverse U-shapeInvestmentIT AuditMAIManagerial Accounting PracticeMarket Based Accounting ResearchMarket ReactionMarkov-Switching ModelNew Product DevelopmentNon FinancialOpportunityOrthodonticOwnership StructurePatternPatterns of EarningsPhilippinesPressurePricePrice and ReturnPrice RelevanceProfessional accountingProfessional skillsProperty development sectorRationalizationResidual incomeRights IssuingSET 100SET100 INDEXstandard deviationStock Exchange of ThailandTarget costingTarget priceTAS 16tax complexityTFRS for SMEsThai Accountantthe Ohlson ModelTobin’s QUsability TestingValuation Premiumsกระบวนการการเรียนรู้การเงินการตรวจสอบกิจการการบัญชีการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวังความพึงพอใจบริษัทจดทะเบียนบัญชีบัญชีการเงิน บัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนบัญชีบริหาร ภาษีสรรพสามิตระบบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fbuscmw@src.ku.ac.th

Tel.: 029428777 ext.1528

ดร. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fbusswp@ku.ac.th

Tel.: 02-9428777#1512

นางสาว จารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail:

Tel.: 029428777


Persons (ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 11 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 123 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 87 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 16 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

  • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)