ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

accounting and tax profitsAccounting educationand Accounting Standard.Automotive industryBudget AchievabilityBudgetary SlackCapital StructureConditional-CAPMcorporate governanceCorporate social responsibilitycorporate social responsibility disclosureCSR in Thailanddiscretionary accrualsEarningsEarnings ManagementEarnings MomentumEarnings Persistenceearnings qualityFinancial MeasurementsFinancial PerformanceFirm FundamentalsFirm PerformanceFirm Valuefood and beverage industryFractional CointegrationfraudFraud TriangleFTAIFRS for SMEsInsurance sectorInternational Education Standard 2 (IES2)International Education Standard 3 (IES3)InvestmentIT AuditMAIMarkov-Switching ModelOpportunityOwnership StructurePhilippinesPressureProfessional accountingProfessional skillsProperty development sectorRationalizationResidual incomeRights issuingSET 100SET100 INDEXstandard deviationStock Exchange of ThailandSustainable DevelopmentTarget costingTarget priceTAS 16tax complexityTFRS for SMEsThai Accountantthe Ohlson ModelTobin’s QUsability TestingUser AcceptanceValuation AnalysisValuation Premiumsกระบวนการการเรียนรู้การเงินการตรวจสอบกิจการการบัญชีการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การบัญชีบริหาร คอมพิวเตอร์การบัญชีบริหาร, การบัญชีการเงิน, การสอบบัญชีการบัญชีภาษีอากร การบัญชีรัฐบาล การบัญชีและการเงินการบัญชีสร้างสรรค์ การตกแต่งตัวเลขทางบัญชีการบิดเบือนรายงานทางการเงินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบการเปดเผยการเรียนการสอนการสอบบัญชีการออกแบบระบบบัญชี เกษตรกรคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบ การกำกับดูแลกิจการ การเปิดเผยการปฏิบัติงานความคาดหวังความถี่ของการประชุมความพึงพอใจบริษัทจดทะเบียนบัญชีบัญชีการเงิน บัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนบัญชีบริหาร บัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนภาษีสรรพสามิตระบบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fbuscmw@src.ku.ac.th

Tel.: 029428777 ext.1528

ดร. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fbusswp@ku.ac.th

Tel.: 02-9428777#1512

นางสาว จารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail:

Tel.: 029428777


Persons (ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 11 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 125 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 88 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 16 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

  • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)