ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

abnormal returnaccelerated depreciationAECASEANAsset replacementAustraliaCorporate BondCorporate GovernanceCredit ratingCreditworthinessCumulative Abnormal ReturnDigital Economyeconomic historyEstimated RangeFinancial AssetsFive Force Modelgeostatistichedonic indexilliquidity stockilliquidity stocksInflationInstitutional investorIntegrationInvestmentinvestor behaviorLinkMedia Sectornon-stationaryownership structureProperty DevelopmentProperty FundsQ ratioScrapping DecisionSETspatial autocorrelationtax policyTaxationtaxation.Technological advancementtechnological investmenttechnology life cycleThailand Stock ExchangeTobin QTransaction CostTransport technologytransportation developmenttransportation planningturnover ratioกรมสรรพสามิตกระทรวงพลังงานกองทุนรวมทองคำกองทุนอสังหาริมทรัพย์การเงินการฟื้นตัวของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือสูงการลงทุนธุรกิจประกันภัย ตลาดทุน (Investment and Security Analysis)การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning)การวิจัยทางการเงินการศึกษาความเป็นไปได้การอนุรักษ์พลังงานข้อมูลข่าวสารขีดความสามารถทางการเงินความพึงพอใจของนายจ้างความเสี่ยงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเงินทุนหมุนเวียนต้นทุนตัวแทนตราสารอนุพันธ์ตลาดพลังงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัวแบบจำลองทหารกองประจำการทางเลือกจริง (Real options)นโยบายการหมุนเวียนสินทรัพย์ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และการคมนาคมนโยบายสาธารณะนักลงทุนตลาดหุ้นไทยนิสิตภาควิชาการเงินบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจประสบปัญหาทางการเงินผลตอบแทนผลตอบแทนภายในผลตอบแทนส่วนเกินผลประกอบการเชิงการเงินพฤติกรรมการลงทุนพลังงานทดแทนพันธบัตรท้องถิ่นภาษีสรรพสามิตมิเตอร์อ่านหน่วยอัตโนมัติมูลค่าปัจจุบันสุทธิระดับความรู้ทางการเงินการลงทุนวิจัยสถาบันสาขาการเงินสินเชื่อพลังงานหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายในบัญชีเงินสด ความไม่สมมาตรข้อมูลข่าวสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจ นโยบายการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธบัตรท้องถิ่น ตลาดการเงินอันดับความน่าเชื่อถือโอกาสที่บริษัทจดทะเบียนจะล้มละลาย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 3 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 8 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)