ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

abnormal returnaccelerated depreciationAECASEANAsset ReplacementAustraliabook valueCorporate BondCorporate GovernanceCredit ratingCreditworthinessCumulative Abnormal ReturnDigital Economyeconomic historyestimated rangeFinancial AssetsFive Force Modelgeostatistichedonic indexilliquidity stockilliquidity stocksInflationInstitutional InvestorIntegrationInvestmentinvestor behaviorLinkMedia Sectornon-stationaryownership structurePersonal FinanceProperty DevelopmentProperty FundsQ ratiorail freight industryRail freight transportrailway transportretail investorsRisk Management Scrapping DecisionSETspatial autocorrelationStock Exchange of ThailandStock Investor Stock MarketStock PriceStock Price Response to Announcementtax policytax systemTaxationtaxation.Technological advancementtechnological investmenttechnology investmenttechnology life cycleThailand Stock ExchangeTobin QTransaction CostTransport technologytransportation developmenttransportation planningturnover ratiovaluation modelกรมสรรพสามิตกระทรวงพลังงานกองทุนรวมทองคำกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน ต้นทุนตัวแทนการกำกับดูแลกิจการการเงินการเงินธุรกิจ การลงทุน (Business Finance)การเงินภาคสถาบันการเงินการเงินภาคสาธารณะการเงินภาคเอกชนการเงินระหว่างประเทศการจัดการทางการเงินการประมาณการรายพื้นที่การประมาณการรายภาคการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์การฝึกการฝึกทหารใหม่การฝึกอบรมทหารกองประจำการการฟื้นตัวของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือสูงการลงทุนธุรกิจประกันภัย ตลาดทุน (Investment and Security Analysis)การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning)การวิจัยทางการเงินการศึกษาความเป็นไปได้การอนุรักษ์พลังงานข้อมูลข่าวสารขีดความสามารถทางการเงินความพึงพอใจของนายจ้างความเสี่ยงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเงินทุนหมุนเวียนต้นทุนตัวแทนตราสารอนุพันธ์ตลาดพลังงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัวแบบจำลองทหารกองประจำการ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 8 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)