ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

attitudeattitudesAutomobile Industry in ThailandB2BBachelor of Business AdministrationBachelor of Business Administration Program in ManagementBank Industry in Thailandbarriersbehaviorbibliometric analysisBid PriceBike sharingBitcoinbudget touristBusiness Information Systemsbusiness relationCity logisticsclassificationClusterclustering researchCombinatorial AuctionCommon Goalcommunication problemCompetency Development ModelCompetitive AdvantageComputational Managementcondominium in BangkokCorporate GovernanceCorporate ImageCorporate Social Responsibilitycrisiscrisis factorsCross Countries IvestigationCurriculumDestination LoyaltydeterminantdevelopmentDifferent Job Challengesdigital currencydirector compensationE nvironmental managementEastecologiese-commerceExportFaculty of Business administrationGood Governancegovernance indexGreen LogisticsGreen supply chain managementHACCPhedonic price modelhotel industryhousing attributesHuman CapitalHuman resource developmentInnovationInstitutionalization of cooperationIntellectual Capitalintentioninternally caused crisisInter-organizational RelationshipsInvestigationJapanese firmJapanese MNEsKasetsaert UniversityKnowledgeKnowledge ManagementLearning OrganizationMICEorganic foodsOrganizational Memory SystemPerformanceProduct adoptionPublic TransportationQuality of work lifeSMEsSuccessful Developmentsustainabilityการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศการจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารธุรกิจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การคณะบริหารธุรกิจความพึงพอใจความยั่งยืนทัศนคติบุคลากรผลการดำเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภาพลักษณ์องค์การภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แรงจูงใจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่งออกสถิติธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 4 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 105 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 81 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

  • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)