ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

airlineConsumer AttitudeConsumer ExpectationConsumer PerceptionEcotourismhotel industryInnovationLeadershipOperations ManagementOrganizational performanceperceptionperception gapQuality ManagementQuality Management TheoryQuality PerformanceQuantitative Analysis for BusinessQuantitative StudiesretailRisk and uncertaintyRural InformaticssafetySatisfactionScenario PlanningSCTSEsecurityself-efficacySEMservice qualityShoesSMESocial Businesssocial cognitive theoryspaStructural Equation ModelingSupply Chain IntegrationSupply Chain Management TechnologyTechnology ManagementTotal quality managementtourist motivationTourist satisfactiontransactional leadershipTransformational leadershipTrustWestern and EasternWhat-it analysisZoningกระเป๋ากลยุทธ์สายการบินการขนส่งนักท่องเที่ยวการจัดการการบริการ นวัตกรรมบริการ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจโรงแรม การออกแบบการบริการ การจัดการการปฏิบัติการการจัดการการผลิตการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจไมตรีจิตและการบริการการท่องเที่ยวการทำงานเป็นทีมการบริหารคุณภาพ การบริหารโครงการการบริหารจัดการการปรับตัวการพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการรับรู้การรับรู้ของนิสิตของสายการบินข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คณะบริหารธุรกิจคณิตศาสตร์คลัสเตอร์ความคาดหวังความปลอดภัยความเป็นผู้นำความพึงพอใจความรู้ความสำเร็จคาดหวังคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการเคเบิ้ลใยแก้วเครื่องสำอางเครื่องสำอางค์เจตคติแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยช่องว่างการรับรู้ซอฟต์แวร์โซนนิ่งต้นทุนทรัพยากรน้ำทัศนคติเทคโนโลยีชาวบ้านธุรกิจเพื่อสังคมปาล์มน้ำมันผู้บริโภคพลังงานทดแทนมันสำปะหลังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสินค้าเกษตรอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 6 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 116 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 12 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

  • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)