ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

airlineConsumer AttitudeConsumer ExpectationConsumer PerceptionEcotourismhotel industryInnovationLeadershipLogistics Service QualityOperations ManagementOrganizational performanceperceptionperception gappro-activenessProduct/Operations Management production innovationQuality managementQuality Management TheoryQuality PerformanceQuantitative Analysis for BusinessQuantitative StudiesretailRisk and uncertaintyRural InformaticssafetySatisfactionScenario PlanningSCTSEsecuritySMEStructural Equation ModelingSupply Chain IntegrationSupply Chain Management TechnologyTechnology ManagementTotal quality managementtourist motivationTourist satisfactionTransactional Leadershiptransformational leadershipTrustWestern and EasternWhat-it analysisZoningกระเป๋ากลยุทธ์สายการบินการขนส่งนักท่องเที่ยวการจัดการการบริการ นวัตกรรมบริการ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจโรงแรม การออกแบบการบริการ การจัดการการปฏิบัติการการจัดการการผลิตการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจไมตรีจิตและการบริการการท่องเที่ยวการทำงานเป็นทีมการบริหารคุณภาพ การบริหารโครงการการบริหารจัดการการปรับตัวการพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการรับรู้คลัสเตอร์ความคาดหวังความปลอดภัยความเป็นผู้นำความพึงพอใจความรู้ความสำเร็จคาดหวังคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการเคเบิ้ลใยแก้วเครื่องสำอางเครื่องสำอางค์เจตคติแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยช่องว่างการรับรู้ซอฟต์แวร์โซนนิ่งต้นทุนทรัพยากรน้ำทัศนคติเทคโนโลยีชาวบ้านธุรกิจเพื่อสังคมนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลนวัตกรรมชาวบ้านนวัตกรรมต้นทุนต่ำนายจ้างน้ำตาลทรายนิสิตบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบัณฑิตประหยัดพลังงานปาล์มน้ำมันผู้บริโภคพลังงานทดแทนมันสำปะหลังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสินค้าเกษตรอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 6 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 116 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 12 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

  • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)