คณะบริหารธุรกิจ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

abnormal returnaccelerated depreciationAECBudget achievabilitybudgetary slackBusiness Strategycorporate governancecorporate social responsibilityCritical Success FactorsCustomer Relationship ManagementData Envelopment Analysis (DEA)discretionary accrualsEarnings Managementearnings qualitye-commerceFaculty of Business administrationFinancial PerformanceFirm PerformanceFirm Valuefraudhotel industryInnovationInstitutional Investorinterpretive structural modeling (ISM)Investmentkey success factorsLean practicesLearning organizationLogisticsMarketingMarketing strategyMarkov-Switching Modelmedia sectorNew Product Developmentownership structureperceptionPerformanceProductproject managementProject StrategyQuality ManagementRationalizationResidual incomesafetySatisfactionsecurityService QualitySETSET 100SMESMEsSouth East Asianstandard deviationStock Exchange of ThailandStrategic fitStructural Equation ModelingSupply Chain Management sustainabilityTAS 16tax policyTaxationTechnologyTechnology ForecastingTechnology ManagementTobin’s Qtransactional leadershipTransformational leadershipTrustturnover ratioUsability TestingValuation Premiumsการเงินการตลาดการบริหารโครงการการบริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การรับรู้การวัดประสิทธิภาพคณะบริหารธุรกิจความคาดหวังความปลอดภัยความพึงพอใจความยั่งยืนทัศนคติบัญชีบัญชีการเงิน บัญชีครัวเรือนบัญชีบริหาร ประสิทธิภาพผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคพฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคโลจิสติกส์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาหาร

Executives

รองคณบดี

ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail:

Tel.: 029428777

นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รักษาการแทน)

E-Mail: fbushrp@ku.ac.th

Tel.: 029428840

นางสาว พันธิภา ศรีนามเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ (รักษาการแทน)

E-Mail: fbuspps@ku.ac.th

Tel.: 02-9428777#1522Resource

นักวิจัยทั้งหมด 62 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 30 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 196 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 170 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
  • ทุนนอก 140 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 124 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 564 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 149 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 415 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 69 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 61 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)