คณะบริหารธุรกิจ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

abnormal returnAccelerated depreciationAECBudget AchievabilityBudgetary Slackcorporate governanceCorporate Social ResponsibilityCritical success factorsCustomer Relationship ManagementData Envelopment Analysis (DEA)EarningsEarnings Managemente-commerceEmerging Marketexpert panelExportFaculty of Business administrationFinancial PerformanceFirm performanceFirm ValueFractional cointegrationfraudFraud Trianglehotel industryInnovationInstitutional investorinterpretive structural modeling (ISM)Investmentkey success factorsLean practicesLearning OrganizationLogisticsMarketingMarketing strategyMarkov-Switching ModelNew product developmentperceptionPerformanceProductProject ManagementProject StrategyQuality ManagementsafetysecurityService QualitySMEsSouth East Asianstandard deviationStock Exchange of ThailandStrategic fitSupply Chain Management sustainabilityTAS 16tax policyTaxationTechnologyTechnology ForecastingTechnology ManagementThe Ohlson modelTobin’s Qtransactional leadershiptransformational leadershipUsability Testingการเงินการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศการตลาดการท่องเที่ยวการบริหารโครงการการบริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การวัดประสิทธิภาพคณะบริหารธุรกิจคลัสเตอร์ความคาดหวังความปลอดภัยความพึงพอใจความยั่งยืนทัศนคติบัญชีบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ประสิทธิภาพผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์พฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคพลังงานทดแทนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภาพลักษณ์ภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมภาษีสรรพสามิตโลจิสติกส์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่งออกอาหารอาหารเกษตรอินทรีย์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต

E-Mail:

Tel.: 029428777

นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fbushrp@ku.ac.th

Tel.: 029428840

นางสาว พันธิภา ศรีนามเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ

E-Mail: fbuspps@ku.ac.th

Tel.: 02-9428777#1522Resource

นักวิจัยทั้งหมด 67 คน (รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 32 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 180 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 154 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)
  • ทุนนอก 129 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 115 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 41 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 509 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 131 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 378 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 69 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 61 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)