คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

Active PackagingAdsorptionantimicrobial activityantioxidantartificial neural networkblendCassavaChickenchitosanconcentrated juicecottondescriptive analysisDryingdyeingemulsionEncapsulationepoxidized natural rubberextractionextrusionFoodFood PackagingFood SafetyfreezinghydrocolloidLactic acid bacteriaListeria monocytogenesmangomathematical modelmechanical propertiesMicrostructuremicrowavemigrationMordantnanocompositenanoparticlesnatural dyesNatural RubberOhmic heatingoptimizationOsmotic dehydrationpackagingPLApoly(butylene adipate-co-terephthalate)Poly(Lactic acid)polylactic acidProbioticproteinqualityRapid Expansionresponse surface methodologyretrogradationricerice noodlerice starchSensory Evaluationshelf lifestarchSupply chainTaguchi methodtapioca starchtexturethermoplastic starchvolatilityการพัฒนาผลิตภัณฑ์การหมักการอบแห้งข้าวข้าวกล้องงอกความปลอดภัยอาหารไคโตซานชานอ้อยเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนวัตกรรมน้ำตาลบรรจุภัณฑ์แป้งแป้งมันสำปะหลังโปรตีนโปรไบโอติกผลไม้ผักพอลิแลคติกแอซิดมะพร้าวมันสำปะหลังไมโครเวฟรำข้าววัสดุผสมสตาร์ชสมุนไพรสารเคลือบสารต้านอนุมูลอิสระอนุภาคนาโนอ้อยอะฟลาทอกซินอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารอุตสาหกรรมเอทานอลไฮโดรคอลลอยด์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail: fagitdr@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5060

ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fagicmw@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5093

ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagisuk@ku.ac.th

Tel.: 02-5625075

ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย (รักษาการแทน)

E-Mail: fagitvp@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5057 ต่อ 5057

ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้

E-Mail: fagiptr@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5020 ต่อ 5205

ดร. วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: fagivnc@ku.ac.th

Tel.: 0-25625052

ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fagiscw@ku.ac.th

Tel.: 025625037

ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์

E-Mail: fagicmw@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5093

ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและสื่อสาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagirpc@ku.ac.th

Tel.: 0-25625096

ดร. อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagiavj@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5016

นาย ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

E-Mail: fagitdr@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5060

ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

E-Mail: fagirpc@ku.ac.th

Tel.: 0-25625096

ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาระบบและทรัพยากร

E-Mail: fagisuk@ku.ac.th

Tel.: 02-5625075

ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fagitvp@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5057 ต่อ 5057Resource

นักวิจัยทั้งหมด 96 คน (รองศาสตราจารย์ 29 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 33 คน, อาจารย์ 31 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 409 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 330 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 41 โครงการ, ผู้ประสานงาน 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 164 โครงการ)
  • ทุนนอก 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 623 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 526 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 59 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 209 โครงการ)
  • ทุนนอก 869 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 756 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 29 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 297 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 3225 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1208 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2017 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 123 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 105 เรื่อง, สิทธิบัตร 15 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 1557 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1302 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 22 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 140 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 93 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 312 รางวัล (เกียรติบัตร 124 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 103 รางวัล, ประชุมวิชาการ 85 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)